Revize tlakových zařízení

co nabízíme

Tlakové nádoby stabilní (TNS) jsou nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry, žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Obvykle se tak jedná o expanzomaty, vzdušníky, výměníky, autoklávy, hydraulické akumulátory apod.

Periody revizí spojených s provozem tlakových nádob stabilních (TNS) určuje provozovateli norma ČSN 69 0012:


Tabulka 1 – Periody revizí tlakových nádob stabilních (TNS) dle ČSN 69 0012:

DRUH REVIZEPERIODA

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu, ale také u zrekonstruovaných nebo přemístěných zařízení, nebo když se změnil účel jejich užití

První provozní revize

do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu

Provozní revize

1 x za rok

Vnitřní revize

1 x za 5 let - nebo před/po rekonstrukci nádoby, při odstávce delší 2 let nebo při sezónním provozu vždy před započetím sezóny

Zkouška těsnosti

po vnitřní revizi nebo při potřebě bližšího určení netěsnosti

Tlakové zkoušky

1 x za 10 roků

Školení obsluhy

1 x za 3 roky

Parní a horkovodní kotle, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,15 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku. Parní a horkovodní kotle 4. třídy jsou kotle s parním výkonem do 8 t/hod resp. horkovodní kotle o výkonu do 5,8 MW.

Periody revizí spojených s provozem kotlů určuje provozovateli norma ČSN 07 0710.


Tabulka 2 – Periody revizí parních a horkovodních kotlů dle ČSN 07 0710:

DRUH REVIZEPERIODA

Provozní revize

1 x za 3 měsíce

Vnitřní revize

1 x za rok - nebo před/po rekonstrukci nádoby, při odstávce delší 2 let nebo při sezónním provozu vždy před započetím sezóny.

Tlaková zkouška

perioda 1 x za 10 roků nebo po odstávce delší 2 let

Prověrka odborné způsobilosti

1 x za 3 roky*

*  Mimo pravidelné prověrky způsobilosti před pracovníkem stanoveným provozovatelem je nutné 1 x za 5 let absolvovat zkoušky na TiČR pro osbluhu kotlů příslušné třídy a paliva.

Odborné prohlídky nízkotlakých (NTL) kotelen jsou prováděny na kotlech kapalinových s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa resp parních s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa s výkonem jednoho kotle alespoň 50 kW nebo se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Obvykle se tak jedná o zdroje tepla pro střední objekty, které jsou tvořeny buď kotli na zemní plyn, uhlí nebo biomasu.

Perioda odborných prohlídek dle vyhl. 91/1993 Sb. je jeden rok.

Máte problémy s neustálým sledováním termínů revizí, kontrol a školení spojených s provozem Vašeho zařízení? Potom Vám můžeme nabídnout službu ve formě hlídání těchto termínů a automatické upozorňování na blížící se potřebu opětovného provedení revizí, kontrol, servisu, školení, ... potřebných pro provoz Vašeho zařízení.


X

Revize


Revize tlakových zařízení si jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé, provádění revizí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby). Účelem revizí a zkoušek je zjištění technického stavu a způsobu provozování zařízení. V případě zjištění závad revidovaného zařízení by měl provozovatel zajistit jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je především bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.

Každá revize tlakového zařízení má danou platnost, kterou je třeba pravidelně obnovovat. Periody revizí jsou dle druhu revize a skutečnosti, zda se jedná o kotel nebo tlakovou nádbou stabilní (TNS).

Zatímco vyhotovení výchozí revize probíhá před uvedením zařízení do provozu, tak provozní nebo vnitřní revize, resp. tlakové zkoušky je povinen provádět její provozovatel.


kontakt
  • kontakt
  • fakturační údaje
  • certifikáty a osvědčení
Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D. Osvědčení
Benešovo nábřeží 3716/2Benešovo nábřeží 3716Oprávnění
760 01 Zlín760 01 Zlín
tel: +420 734 681 112IČO: 03369315
e-mail: info@revize-tlakovych-zarizeni.czDIČ: CZ8311144589Informace o zpracování osobních údajů