Revize tlakových zařízení

co nabízíme

Tlakové nádoby stabilní (TNS) jsou nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry, žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Obvykle se tak jedná o expanzomaty, vzdušníky, výměníky, autoklávy, hydraulické akumulátory apod.

Periody revizí spojených s provozem tlakových nádob stabilních (TNS) určuje provozovateli norma ČSN 69 0012:


Tabulka 1 – Periody revizí tlakových nádob stabilních (TNS) dle ČSN 69 0012:

DRUH REVIZEPERIODA

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu, ale také u zrekonstruovaných nebo přemístěných zařízení, nebo když se změnil účel jejich užití

První provozní revize

do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu

Provozní revize

1 x za rok

Vnitřní revize

1 x za 5 let - nebo před/po rekonstrukci nádoby, při odstávce delší 2 let nebo při sezónním provozu vždy před započetím sezóny

Zkouška těsnosti

po vnitřní revizi nebo při potřebě bližšího určení netěsnosti

Tlakové zkoušky

1 x 9 let

Školení obsluhy

1 x 3 roky

Parní a horkovodní kotle, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,15 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku. Parní a horkovodní kotle 4. třídy jsou kotle s parním výkonem do 8 t/hod resp. horkovodní kotle o výkonu do 5,8 MW.

Periody revizí spojených s provozem kotlů určuje provozovateli norma ČSN 07 0710.


Tabulka 2 – Periody revizí parních a horkovodních kotlů dle ČSN 07 0710:

DRUH REVIZEPERIODA

Provozní revize

1 x za 3 měsíce

Vnitřní revize

1 x za rok - nebo před/po rekonstrukci nádoby, při odstávce delší 2 let nebo při sezónním provozu vždy před započetím sezóny.

Tlaková zkouška

perioda 1 x 9 let nebo po odstávce delší 2 let

Prověrka odborné způsobilosti

1 x 3 roky*

*  Mimo pravidelné prověrky způsobilosti před pracovníkem stanoveným provozovatelem je nutné 1 x za 5 let absolvovat zkoušky na TiČR pro osbluhu kotlů příslušné třídy a paliva.

Odborné prohlídky nízkotlakých (NTL) kotelen jsou prováděny na kotlech kapalinových s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa resp parních s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa s výkonem jednoho kotle alespoň 50 kW nebo se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Obvykle se tak jedná o zdroje tepla pro střední objekty, které jsou tvořeny buď kotli na zemní plyn, uhlí nebo biomasu.

Perioda odborných prohlídek dle vyhl. 91/1993 Sb. je jeden rok.

Máte problémy s neustálým sledováním termínů revizí, kontrol a školení spojených s provozem Vašeho zařízení? Potom Vám můžeme nabídnout službu ve formě hlídání těchto termínů a automatické upozorňování na blížící se potřebu opětovného provedení revizí, kontrol, servisu, školení, ... potřebných pro provoz Vašeho zařízení.


Harmonogram revizí nejen tlakových zařízení

Revize


Revize tlakových zařízení si jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé, provádění revizí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby). Účelem revizí a zkoušek je zjištění technického stavu a způsobu provozování zařízení. V případě zjištění závad revidovaného zařízení by měl provozovatel zajistit jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je především bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.

Každá revize tlakového zařízení má danou platnost, kterou je třeba pravidelně obnovovat. Periody revizí jsou dle druhu revize a skutečnosti, zda se jedná o kotel nebo tlakovou nádbou stabilní (TNS).

Zatímco vyhotovení výchozí revize probíhá před uvedením zařízení do provozu, tak provozní nebo vnitřní revize, resp. tlakové zkoušky je povinen provádět její provozovatel.


kontakt
  • kontakt
  • fakturační údaje
  • certifikáty a osvědčení
Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Osvědčení
Benešovo nábřeží 3716/2Benešovo nábřeží 3716Oprávnění
760 01 Zlín760 01 Zlín
tel: +420 734 681 112IČO: 03369315
e-mail: info@revize-tlakovych-zarizeni.czDIČ: CZ8311144589Informace o zpracování osobních údajů